ข้อตกลงและเงื่อนไข

สารบัญ รายละเอียด ปิด

1. ขอบเขตและคำจำกัดความ

2. การเข้าใช้เว็บไซต์

3. ราคา

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. นโยบายเรื่องข้อเสนอแนะและการร้องเรียน

6. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือการแก้ใขข้อตกลง

7. การสละสิทธิ์

8. กฏหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

1. ขอบเขตและคำจำกัดความ รายละเอียด ปิด

 • 1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อตกลง)จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ลาคอสท์ประเทศไทยผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณ(เว็บไซต์)

 • 1.2 คำว่า "เรา" ที่ระบุในข้อตกลงเหล่านี้หมายความถึงลาคอสท์ประเทศไทยซึ่งดำเนินงานโดยบมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ตั้ง 530 ซอย 58 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คุณสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน้าเว็บ

 • 1.3 คำว่า "คุณ" หมายถึงคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์

2. การใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียด ปิด

 • 2.1 คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานลอกเลียน แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลของคุณเอง) จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 • 2.2 คุณรับทราบว่าลิขสิทธิ์ในปัจจุบันและในอนาคต และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ("สิทธิ") รวมถึงการนำเสนอเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเรา และไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนถ่ายสิทธิไปเป็นของคุณได้

 • 2.3 เราให้สิทธิแก่คุณเฉพาะเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ในช่วงระหว่างที่เปิดให้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น คุณไม่มีกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนถ่าย หรือได้รับอนุญาตที่จะใช้สิทธิ

 • 2.4 คุณไม่สามารถลิงค์มายังหน้าเว็บอื่นที่นอกเหนือจาก https://www.lacoste.co.th ได้โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ราคา รายละเอียด ปิด

 • 3.1 ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รายละเอียด ปิด

 • 4.1 การป้อนข้อมูลในเว็บไซต์หรือการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ คุณรับรองว่าคุณระบุตัวตนที่แท้จริง ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนในเวลานั้น

 • 4.2 หากคุณพบว่าข้อมูลที่ส่งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคุณ

 • 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราในขณะที่ใช้เว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์จะถูกบันทึกและใช้งานตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิก ที่นี่

5. นโยบายเรื่องข้อเสนอแนะและการร้องเรียน รายละเอียด ปิด

 • 5.1 เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงสิ่งที่เราทำให้ดีขึ้น เป้าหมายของเราคือการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณาติดต่อหรือส่งอีเมลถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการร้องเรียน เป้าหมายของเราคือการตอบสนองต่อการร้องเรียนของคุณโดยการแก้ปัญหา หรือแจ้งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้คุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ หน้าเว็บ

6. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือการแก้ใขข้อกำหนด รายละเอียด ปิด

 • 6.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดที่บังคับใช้ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลกำหนด หากมีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ถูกยกเลิก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีผลในการบังคับใช้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่

7. ข้อกำหนดการสละสิทธิ์ รายละเอียด ปิด

 • 7.1 หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้และเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิของเราในสถานการณ์อื่นใดที่คุณทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ได้

8. กฏหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล รายละเอียด ปิด

 • 8.1 การใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของประเทศไทย และจะถือว่าได้เกิดขึ้นในประเทศไทย คุณยินยอมหากเราจะยื่นพิจารณาคดีในศาลแห่งประเทศไทย

 • 8.2 โปรดทราบว่าสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นเรื่องระหว่างคุณกับเรา ไม่มีบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้

 • 8.3 ลาคอสท์และจระเข้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทลาคอสท์ เอส. เอ. ประเทศฝรั่งเศส